CKA 소개
강의명 : CKA(공인 쿠버네티스 관리자) 잘 준비하는 법
수강 기한 : 무제한
진도율 : 0강/11강 (0%) | 시간 : 0분/91분
나가기
미수강
이전수업
다음수업

CKA 시험 정보 Portal ver1.1

https://sysnet4admin.blogspot.com/2020/07/cka-ver10.html#.YTBWbo4zaUk

CKAD 시험 정보 Portal ver0.5

https://sysnet4admin.blogspot.com/2020/08/ckad-portal-ver05.html#.YTBWbI4zaUk

CKA/CKAD cluster 정보

https://sysnet4admin.blogspot.com/2020/07/ckackad-cluster.html#.YTBWb44zaUk

    목차 커뮤니티