R로 하는 네트워크 분석

R로 하는 네트워크 분석

(0개의 수강평)

37명의 수강생
데이터 시각화R네트워크데이터 분석
33,000원
지식공유자 · 코코
13회 수업· 총 3시간 18분수업
평생 무제한 시청
수료증 발급 강의
수강 난이도 중급이상
gmlqls4732 프로필

LDA 이미지 저장 gmlqls4732 1달 전
for (i in 8:12) {                                  q_lda <- LDA(dtm, k=i)                  q_topics <- tidy(q_lda, matrix="beta")                 q_top_terms <- q_topics %>%                                 group_by(topic) %>%                                 top_n(15, beta) %>%                                 ungroup() %>%                                 arrange(topic, -beta)                 q_top_terms$term<-repair_encoding(q_top_terms$term)                 tau<-tapply(q_top_terms$term,q_top_terms$topic,table)                           png(paste0("nate",i,".png"),width=500,height = 500)                 q_top_terms %>%                                 mutate(term=reorder(term, beta)) %>%                                 ggplot(aes(term, beta, fill=factor(topic))) +                                 geom_col(show.legend=FALSE) +                                 facet_wrap(~ topic, scales="free") +                                 coord_flip() +                                 theme(axis.text.y=element_text(family="HYGothic-Extra"))                                  dev.off()                                  key<-c(sapply(tau,names))                 key_list[[i]]<-key[!key %in% stw] } 이렇게 코드를 돌리면, 파일은 생기는데, 이미지는 저장되지 않습니다. 왜 그런건가요?

2
지식공유자 되기
많은 사람들에게 배움의 기회를 주고,
경제적 보상을 받아보세요.
지식공유참여
기업 교육을 위한 인프런
“인프런 비즈니스” 를 통해 모든 팀원이 인프런의 강의들을
자유롭게 학습하는 환경을 제공하세요.
인프런 비즈니스